Art of Investing

admin May 28, 2020

കൊല്ലം: മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയായ ‘പ്രധാനമന്ത്രി വയവന്ദന യോജന’യുടെ പുതുക്കിയ സ്കീം അവതരിപ്പിച്ചു. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എൽ.ഐ.സി.) വഴിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വയവന്ദന യോജന (പി.എം.വി.വി.വൈ.) എന്ന സ്കീം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 10 വർഷത്തെ കാലാവധിയിൽ 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പോളിസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. പെൻഷൻ പ്രതിമാസമായോ, ത്രൈമാസമായോ, അർധ വാർഷികമായോ, വാർഷികമായോ നിക്ഷേപകന് ലഭ്യമാണ്. ഈ സ്കീം പ്രകാരം 15 ലക്ഷം രൂപയാണ് പരമാവധി തുക. 2021 മാർച്ച് 31 വരെ മാസം 7.4 നാല് […]

admin January 10, 2020

‘Gold Fund’ Gold fund, as the name suggests, invests in various forms of gold. It can be in the form of physical gold or stocks of gold mining companies. Gold funds which invest in physical gold offer investors the convenience of buying pure gold at low cost. There is no possibility of theft and you […]

admin January 4, 2020

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ വളർച്ചാ ഓപ്ഷൻ, ഡിവിഡന്റ് പ്ലാൻ: ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? അടിസ്ഥാനപരമായി, വ്യത്യാസം വളരെ ലളിതമാണ്. ഒരു വളർച്ചാ പദ്ധതിയിൽ, പതിവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വഴി ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് ഒന്നും നൽകില്ല. ഫണ്ടിന്റെ എല്ലാ ലാഭവും ഫണ്ടിൽ വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതിനാൽ അത് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപവുമായി ചേർക്കപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത്, ലാഭവിഹിത പദ്ധതി നേടിയ ലാഭത്തിൽ നിന്നും ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സാധാരണയായി രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു: വളർച്ചാ പദ്ധതിയും […]

admin January 4, 2020

ഇടിഎഫ് ( എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്‍ഡ് ) ഇത് സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റോക്ക് പോലെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു അംഗീകൃത സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബ്രോക്കർ വഴി ഒരു ഇടിഎഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ സാധാരണയായി വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്‌. ഒരു ഇടിഎഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വിപണിയിലെ ചലനമനുസരിച്ച് എൻ‌എവി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഒരു ഇടിഎഫിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ മാത്രം ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, അവ ഏതെങ്കിലും […]

admin January 1, 2020

നിങ്ങൾക്കും ധനവാനാകാം. നിങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയവരുടെ ഒപ്പമെത്താനോ അവരെ മറികടക്കാനോ എളുപ്പമല്ലെന്ന് മനസിലാക്കുക. ഒരുദിവസംപോലും വൈകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയ്ക്കും. വായ്പയോട് നോ പറയുക മിക്കവർക്കും അറിയാം വായ്പയെടുക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലെന്ന്. എന്നിരുന്നാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും മറ്റുമായി ആദ്യംതന്നെ വായ്പയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവരാണേറെയും. സീറോ പലിശനിരക്കിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് കടക്കെണിയിൽ കുടുങ്ങുന്നവരാണേറെയും. ഇത്തരം ലോണുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കും. ഭവനവായ്പയൊഴികെ മറ്റൊരുവായ്പയും എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരിക്കുക. നിലിവിലുള്ള വായ്പകൾ അടച്ചുതീർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ടേം കവറേജ് […]

admin December 27, 2019

Systematic investment plan(SIP) is a method to create an investment portfolio with a small investment in mutual funds at regular intervals. Disciplined Investment: By investing through SIP, you save regularly, and every investment takes you a step nearer to achieving your financial objectives. Convenience: Invest systematically and in a hassle-free manner using SIP. It allows you to […]